Podmienky ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Spoločnosť MARKAT s.r.o., IČO: 46 798 170, so sídlom: Cabaj 774, 951 17  Cabaj-Čápor (ďalej v texte aj ako ,,prevádzkovateľ“) pri svojej obchodnej činnosti vystupuje ako prevádzkovateľ, ktorý nevyhnutne prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva.

Je pre nás dôležité, aby boli osobné údaje chránené a aby boli spracúvané tak, aby sa predišlo porušeniu práv osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú. 

Pri spracúvaní osobných údajov preto rešpektujeme medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov v súlade s (i) NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,Nariadenie“) a (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon“). 

 1. Základné informácie
 1. Naša spoločnosť prichádza nevyhnutne do kontaktu s osobnými údajmi fyzických osôb, a to napríklad s osobnými údajmi:
 • našich zmluvných partnerov (ak sú fyzickou osobou) v rámci realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy,
 • ich štatutárnych zástupcov, členov ich štatutárneho orgánu, kontaktných osôb, ak sú určené, zamestnancov (resp. osôb v pracovnoprávnom vzťahu so zmluvným partnerom či obdobnom vzťahu), 
 • členov nášho štatutárneho orgánu, spoločníkov/akcionárov našej spoločnosti, našich zamestnancov a poverených osôb (v inom ako pracovnoprávnom vzťahu).

1.2 Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na viaceré účely. Dbáme na to, aby boli spracúvané v súlade s aktuálnou legislatívou a zásadami spracúvania osobných údajov z nej vyplývajúcimi. Spracúvame len tie osobné údaje, ktorých spracovanie je na stanovený účel nevyhnutné. Všetky osobné údaje uchovávame bezpečne a výlučne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. 

 1. Zabezpečujeme, aby mali k osobným údajom prístup výlučne osoby poverené našou spoločnosťou na spracúvanie osobných údajov, resp. sprostredkovatelia, ktorí osobné údaje spracúvajú na základe udelených pokynov vychádzajúcich z platnej legislatívy. Všetky tieto osoby boli z našej strany upozornené na vážnosť otázky ochrany spracúvaných osobných údajov.
 1. Ako prevádzkovateľ sme prijali primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom zabezpečenia maximálnej miery ochrany osobných údajov s cieľom čo najviac znížiť riziko ich úniku či zneužitia. V prípade, že by došlo k porušeniu ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, túto skutočnosť Vám ako dotknutej osobe bezodkladne oznámime.
 1. V zmysle platnej právnej úpravy vystupujeme voči Vám pri spracúvaní osobných údajov ako tzv. prevádzkovateľ. Z tohto postavenia nám voči Vám ako dotknutej osobe vyplýva povinnosť informovať Vás o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Za účelom splnenia tejto povinnosti si Vám týmto dovoľujeme poskytnúť základné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a oboznámiť Vás s Vašimi právami, ktoré Vám pri takomto spracúvaní patria.
 1. Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame v niektorých prípadoch priamo od dotknutej osoby (napr. od zmluvného partnera, ak je fyzickou osobou). Na stanovené účely však v určitých prípadoch spracúvame aj osobné údaje, ktoré sme nezískali od dotknutej osoby. Ide napríklad o osobné údaje štatutárnych zástupcov našich zmluvných partnerov, členov ich štatutárnych orgánov, kontaktných osôb, ak sú nimi určené alebo ich zamestnancov (resp. osôb v pracovnoprávnom vzťahu so zmluvným partnerom či obdobnom vzťahu), pričom ich osobné údaje získavame v tomto prípade od zmluvných partnerov alebo z verejne dostupných registrov (obchodný register, živnostenský register, register partnerov verejného sektora, atď.).

Aj tieto osoby tak pre dané prípady vystupujú voči našej spoločnosti ako dotknuté osoby, nakoľko spracúvame osobné údaje, ktoré sa ich týkajú.

 1. Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti za účelom akýchkoľvek otázok či pripomienok ohľadom ochrany či spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

MARKAT s.r.o. 

IČO: 46 798 170

so sídlom: Cabaj 774, 951 17  Cabaj-Čápor

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 32396/N

e-mailový kontakt: martin.katrencik@markat.sk

telefónne číslo:  +421 905 304 418

 1. Naša spoločnosť si na plnenie úloh súvisiacich so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledovné:

e-mailový kontakt: lucia.katrencikova@markat.sk

telefónne číslo:  0905 677 441 

 1. Účely spracúvania osobných údajov a ďalšie informácie s tým spojené

2.1 V súvislosti s realizáciou našich obchodných aktivít, vedením našej spoločnosti a v rámci vstupovania do zmluvných vzťahov, verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží budeme ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na viaceré účely, a to najmä:

 1. na účely spracúvania osobných údajov poskytovaných našou spoločnosťou na účel preukázania splnenia podmienok účasti našej spoločnosti vo verejnom obstarávaní.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. V prípade, že by nám dotknuté osoby nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by nám riadne sa zúčastniť na procese vyhláseného verejného obstarávania, keďže by sme nemohli verejnému obstarávateľovi predložiť k posúdeniu všetky potrebné informácie a dokumenty a nemohli by sme preukázať splnenie požadovaných podmienok našou spoločnosťou a naše možnosti a schopnosti riadne a včas zabezpečiť (v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní) pre verejného obstarávateľa obstarávané tovary, práce a služby.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje:

– našich štatutárnych zástupcov, členov nášho štatutárneho orgánu, resp. osôb, ktoré sú oprávnené konať za našu spoločnosť (ako zákonný zástupca alebo ako zmluvný zástupca),

– našich zamestnancov (resp. osôb, ktoré sú s našou spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu), za predpokladu, že je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu ohľadom ich kvalifikácie alebo odbornej spôsobilosti,

– našich zmluvných partnerov, ak sú fyzickou osobou, a ak sú právnickou osobou, ich štatutárnych zástupcov, členov ich štatutárneho orgánu, ich zamestnancov alebo iných osôb, ktoré sú s našim zmluvným partnerom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu za predpokladu, že je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu ohľadom ich kvalifikácie alebo odbornej spôsobilosti.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), údaje týkajúce sa predchádzajúcich pracovných skúseností a kvalifikácie (údaje na diplome, výučnom liste, doklade o odbornej spôsobilosti na výkon tej-ktorej práce, certifikátoch alebo dokladoch o vykonaní odborných skúšok).

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu  nevyhnutnom  na  splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). Nespracúvame iné osobné údaje ako tie, ktoré priamo uvádzajú osobitné právne predpisy, a to najmä:

 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely budú uchovávané po dobu piatich (5) rokov od uzavretia zmluvy v rámci verejného obstarávania.

 1. na účely spracúvania osobných údajov poskytovaných našou spoločnosťou v rámci predkladania návrhu zmluvy v obchodnej verejnej súťaži.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. V prípade, že by nám dotknuté osoby nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by nám riadne sa zúčastniť na obchodnej verejnej súťaži, keďže by sme nemohli predložiť riadny návrh zmluvy vyhlasovateľovi obchodnej verejnej súťaže.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje:

– našich štatutárnych zástupcov, členov nášho štatutárneho orgánu, resp. osôb, ktoré sú oprávnené konať za našu spoločnosť (ako zákonný zástupca alebo ako zmluvný zástupca),

– našich zamestnancov (resp. osôb, ktoré sú s našou spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu) alebo kontaktných osôb za našu spoločnosť, ak si uvedenie ich osobných údajov vyžaduje príprava návrhu zmluvy predloženej do obchodnej verejnej súťaže.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), údaje týkajúce sa predchádzajúcich pracovných skúseností a kvalifikácie (údaje na diplome, výučnom liste, doklade o odbornej spôsobilosti na výkon tej-ktorej práce, certifikátoch, dokladoch o vykonaní odborných skúšok).

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu  nevyhnutnom na splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). Takýmto osobitným predpisom je najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely budú uchovávané po dobu piatich (5) rokov od uzavretia zmluvy v rámci obchodnej verejnej súťaže.

 1. na účely spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú uvedené v zmluve so zmluvným partnerom našej spoločnosti v rámci uzatvárania a plnenia predmetu zmluvy (zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, objednávok a pod.), ktorej zmluvnou stranou je naša spoločnosť, vrátane vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a taktiež aj vedenie evidencie štatutárnych zástupcov a členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, ich zamestnancov, resp. iných osôb, ktoré sú oprávnené konať za zmluvných partnerov (dodávateľov, odberateľov) ako zákonní alebo zmluvní zástupcovia, to za účelom riadnej a účinnej komunikácie s druhou zmluvnou stranou.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje:

a) zmluvných partnerov našej spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, 

b) ak je náš zmluvný partner právnickou osobou, ich štatutárnych zástupcov, členov ich štatutárneho orgánu,

c) fyzických osôb, ktoré sú oprávnené za zmluvných partnerov našej spoločnosti konať (ako zákonní zástupcovia alebo ako zmluvní zástupcovia),

d) zamestnancov nášho zmluvného partnera (resp. osôb, ktoré sú zmluvným partnerom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu), za predpokladu, že sú uvedené v uzavretej zmluve ako kontaktné osoby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobyt, vlastnoručný podpis), a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa).

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Bližšie k písm. a) vyššie:

Osobné údaje zmluvného partnera (fyzickej osoby) spracúvame za účelom jej identifikácie ako zmluvnej strany zmluvy a za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zmluvného partnera (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona). Osobné  údaje našich zmluvných partnerov (ak sú fyzickou osobou) spracúvame v rámci plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a na účely poskytnutia služby či dodania objednaného tovaru alebo služby, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi zmluvnými partnermi.

V týchto prípadoch je poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou a v prípade, že by nám neboli nevyhnutne potrebné osobné údaje poskytnuté, nebolo by možné so zmluvným partnerom uzavrieť zmluvu alebo by nám to znemožnilo plniť si naše povinnosti, na plnenie ktorých sme sa uzavretím zmluvy zaviazali. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu by tak mohlo mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a zmluvným partnerom.

Bližšie k písm. b) a c) vyššie:

V prípade spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré pri uzatváraní zmluvy konali v mene alebo za zmluvného partnera (štatutárny zástupca, člen štatutárneho orgánu zmluvného partnera, zákonný alebo zmluvný zástupca zmluvného partnera) je spracúvanie ich osobných údajov (najčastejšie meno, priezvisko, funkcia a vlastnoručný podpis) nevyhnutné na splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). Nespracúvame iné osobné údaje ako tie, ktoré priamo uvádzajú osobitné právne predpisy, a to najmä:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a v prípade, že by nám nevyhnutne potrebné osobné údaje dotknutá osoba neposkytla, znemožnilo by nám to riadne uzavrieť zmluvu s našim zmluvným partnerom, resp. vstúpiť so zmluvným partnerom do zmluvného vzťahu.

Bližšie k písm. d) vyššie:

V prípade spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré pri uzatváraní zmluvy vystupujú ako kontaktná osoba za zmluvného partnera, je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov našej spoločnosti (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona). Naša spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby mohla spracúvať osobné údaje osoby, ktorú si určil zmluvný partner a ktorá je ním poverená na zabezpečovanie potrebných úkonov v súvislosti s uzavieranou zmluvou (najmä na účinnú a efektívnu komunikáciu s našou spoločnosťou ohľadom uzatváranej a/alebo uzavretej zmluvy).

Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou, ale ich neposkytnutie by nám znemožnilo efektívne plniť zmluvu so zmluvným partnerom.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely uchovávame po dobu štyroch (4) rokov od ukončenia trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, resp. po dobu trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy, resp. po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý naša spoločnosť sleduje, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné.

 1. na účely vedenia a zabezpečovania agendy obchodnej spoločnosti (spracúvanie osobných údajov v rámci prípravy podkladov k vykonaniu zmien v obchodnej spoločnosti – napríklad príprava čestných vyhlásení spoločníkov/akcionárov, členov dozornej rady, podpisové vzory, príprava návrhu na zápis zmien v obchodnej spoločnosti do príslušného registra, ale tiež príprava plných mocí, poverení a iných dokumentov, ktoré sú bežnou súčasťou agendy vedenia obchodnej spoločnosti.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. V prípade, že by nám dotknuté osoby nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by nám riadne plniť povinnosti, ktoré na nás kladie osobitná právna úprava, resp. by nám znemožnili vykonávať úkony, ktoré sú potrebné k riadnemu chodu obchodnej spoločnosti. 

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje:

– štatutárneho zástupcu našej spoločnosti, resp. členov štatutárneho orgánu,

– spoločníkov/akcionárov našej spoločnosti, členov dozornej rady,

– zamestnancov a iných osôb, ktoré sú s našou spoločnosťou v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, telefónne číslo), pracovná pozícia, resp. funkcia v našej spoločnosti.

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu  nevyhnutnom na splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). 

Takýmto osobitným predpisom sú najmä:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola vyhotovená dokumentácia obsahujúca uchovávané osobné údaje.

 1. na účely vedenia a zabezpečovania ekonomicko – účtovnej agendy našej spoločnosti (najmä spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do platobného styku s našou spoločnosťou, spracúvanie objednávok, fakturácie, vedenia pokladne, vedenia účtovníctva spoločnosti, spracovanie  účtovných  dokladov,  t.j.  spracovanie  účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. V prípade, že by nám dotknuté osoby nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by nám riadne plniť povinnosti, ktoré na nás kladie osobitná právna úprava, resp. by nám znemožnili vykonávať úkony, ktoré sú potrebné k riadnemu chodu obchodnej spoločnosti. 

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje:

– našich zamestnancov, resp. iných osôb, ktoré sú za našu spoločnosť oprávnené konať (zákonní alebo zmluvní zástupcovia), štatutárnych zástupcov našej spoločnosti alebo členov štatutárneho orgánu našej spoločnosti,

– zmluvných partnerov (dodávatelia, odberatelia), ktorí sú fyzickými osobami, a ak sú právnickými osobami, ich štatutárnych zástupcov alebo členov štatutárneho organu, ich zamestnancov, resp. iných osôb, ktoré sú za nich oprávnené konať (zákonní alebo zmluvní zástupcovia).

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, fax), údaje o bankovom účte fyzickej osoby.

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vyššie uvedených prípadoch sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). 

Takýmto osobitným predpisom sú najmä:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

–      zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje na uvedené účely uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje.

 1. na účely evidencie a vybavovania žiadostí či podnetov fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb podľa Nariadenia a Zákona a vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia z porušenia týchto právnych predpisov.

V týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. V prípade, že by nám dotknuté osoby nevyhnutne potrebné osobné údaje neposkytli, znemožnili by nám riadne plniť povinnosti, ktoré na nás kladie osobitná právna úprava, resp. by nám znemožnili riadne posúdiť, vybaviť a odpovedať na Váš podnet, resp. na Vašu žiadosť o uplatnenie práv, ktoré Vám priznáva právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – dotknutých osôb, ktoré sa na nás ako prevádzkovateľa obrátia so žiadosťou smerujúcou k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb podľa Nariadenia a Zákona.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), ďalšie osobné údaje uvedené dotknutou osobou v žiadosti.

Vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vyššie uvedených prípadoch sú osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu nevyhnutnom na  splnenie zákonných povinností definovaných v osobitných právnych predpisoch (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona). 

Takýmto osobitným predpisom je najmä:

 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane  fyzických  osôb pri  spracúvaní  osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí dotknutých osôb smerujúcim k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb podľa Nariadenia a Zákona uchovávame po dobu siedmych (7) rokov od vybavenia žiadosti.

 1. na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich práv a právnych nárokov na súdoch alebo iných príslušných orgánoch, vrátane uplatňovania práv a povinností zo zmluvných vzťahov so zmluvnými partnermi a uplatňovanie náhrady škody, na účely vymáhania pohľadávok evidovaných voči zmluvným partnerom a na účely vymáhania priznaných nárokov v exekučnom konaní.

V týchto prípadoch nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov by naša spoločnosť nemala možnosť zabezpečiť riadne uplatňovanie svojich práv a nárokov.

Kategórie dotknutých osôb

Na uvedený účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb, ktoré vystupujú voči našej spoločnosti ako zmluvný partner a ktorí porušili povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazali zmluvou alebo voči ktorým evidujeme pohľadávku či iné nároky, ktoré je potrebné uplatňovať na súde alebo inom príslušnom orgáne.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Na uvedený účel spracúvame najmä identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, vlastnoručný podpis), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), prípadne údaje týkajúce sa a súvisiace s porušením povinností, údaje o spôsobenej škode našej spoločnosti alebo o existujúcom nároku našej spoločnosti.

Ubezpečujeme Vás, že vždy spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané na účel našich oprávnených záujmov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona). Naša spoločnosť má v tomto prípade oprávnený záujem na ochrane, preukazovaní a uplatňovaní svojich práv a oprávnených záujmov v súdnych alebo iných konaniach a tiež na ochrane svojich hospodárskych záujmov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvané z dôvodu našich oprávnených záujmov na uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní našich práv, záujmov a nárokov využívame a uchovávame po dobu piatich (5) rokov po ukončení trvania nášho obchodného vzťahu so zmluvným partnerom (resp. po ukončení trvania vzťahu  zamestnanca,  štatutárneho orgánu, oprávnenej  či  kontaktnej osoby  so zmluvným partnerom alebo potencionálnym zmluvným partnerom našej spoločnosti) okrem prípadu, ak uvedený oprávnený záujem našej spoločnosti naďalej trvá a v každom prípade do namietnutia spracúvania osobných údajov, pri ktorom práva a záujmy dotknutej osoby prevážia nad našimi oprávnenými záujmami.

2.2 V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov a súvisiaceho právneho základu ich spracúvania uchovávame osobné údaje na rôzne dlhé časové obdobia. 

Vo všeobecnosti platí, že naša spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich  spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú.

Konkrétne doby uchovávania jednotlivých osobných údajov sú uvedené vyššie v tomto dokumente. Po ich uplynutí je naša spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

2.3 V prípade záujmu o podrobné informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch ich spracúvania a dobe ich uchovávania máte možnosť nahliadnutia do tzv. Záznamov o spracovateľských činnostiach našej spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci personálneho oddelenia našej spoločnosti. 

 1. Príjemcom spracúvaných osobných údajov sú spoločnosti poverené archivovaním dokumentov, účtovníctvom, správou počítačových a sieťových systémov, advokátske kancelárie, súdy, okresné úrady a iné príslušné správne orgány. 
 1. Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretej krajiny a nebudú prenesené ani medzinárodnej organizácii.
 1. Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 1. Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na stanovený účel alebo na účel zlučiteľný so Zákonom alebo Nariadením, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov.
 1. Práva dotknutej osoby
 1.  Ako dotknutej osobe Vám aktuálna a platná právna úprava garantuje v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní so svojimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete:
 1. osobne na adrese našej spoločnosti: MARKAT s.r.o., Cabaj 774, 951 17  Cabaj-Čápor,
 2. telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 304 418
 3. elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese martin.katrencik@markat.sk alebo 
 4. písomne na adrese: MARKAT s.r.o., Cabaj 774, 951 17  Cabaj-Čápor.
 1. V zmysle Nariadenia a Zákona máte nasledovné práva:
 1. právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať potvrdenie od našej spoločnosti o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a v prípade, že tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie  vyplývajúce  z čl.  15 Nariadenia,  resp. §  21  Zákona

Takýmito dodatočnými informáciami sú informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Vyžiadané údaje Vám poskytneme bezplatne. Za opakované poskytnutie vyžiadaných osobných údajov si môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s vybavením Vašej žiadosti.

 1. právo na opravu osobných údajov

Ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, je potrebné, aby nám bola ich zmena čo najskôr oznámená. V prípade, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne alebo sú už neaktuálne,  máte právo požadovať od nás ich opravu. Tiež máte právo na ich doplnenie, ak sú so zreteľom na účel ich spracúvania neúplné, pričom o ich doplnenie môžete žiadať formou doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, a to v prípade splnenia niektorej z konkrétnych, nižšie uvedených podmienok zakotvených v platnej právnej úprave, teda ak:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • namietate spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie vykonávanej na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účel oprávnených záujmov našej spoločnosti vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo vtedy ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, 
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V prípade, že boli Vaše osobné údaje zverejnené,  zabezpečíme ich vymazanie s ohľadom na dostupné technologické možnosti. 

Zároveň však upozorňujeme, že aj napriek uplatneniu Vášho práva na výmaz osobných údajov tieto  nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak:

 • napadnete správnosť Vašich osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné, namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku,
 • namietate spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie, vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel našich oprávnených záujmov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi.

Upozorňujeme Vás však, že Vaše údaje budeme naďalej spracúvať, ak existujú dôvody na uplatňovanie právnych nárokov.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (za predpokladu, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo za účelom plnenia s Vami uzatvorenej  zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami).

Ak to bude technicky možné, Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti prenesieme druhému prevádzkovateľovi.

Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 1. právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich   oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte ako dotknutá osoba právo namietať  voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme. Pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a zabezpečíme ich vymazanie.

Zároveň máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak takéto spracúvanie namietnete, Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Tiež máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto neplatí v prípade, ak sa uplatňujú zákonné výnimky, t. j. ak je takéto rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou, (ii) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je (iii) založené na Vašom výslovnom súhlase.

 1. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s Nariadením alebo Zákonom, máte právo obrátiť sa so svojim návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov/podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Môžete tak urobiť na nižšie uvedené kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

 1. 07 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Web: www.dataprotection.gov.sk

 1. právo odvolať svoj súhlas

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

3.3 Vyhlasujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime zásadami spracúvania osobných údajov v čl. 5 Nariadenia a v ust. § 6 až § 12 Zákona, najmä, že:

a) osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,

b) osobné údaje sú získavané v súlade so Zákonom a Nariadením na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely,

c) osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a výlučne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,

d) prijali sme opatrenia, aby sme zabezpečili, že nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú,

e) osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,

f) osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a za tým účelom sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia,

g) sme si vedomí svojej zodpovednosti za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a sme spôsobilí tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Našou snahou bolo formulovať vyššie uvedené informácie čo možno najzrozumiteľnejšie, aby ste mali konkrétnu a zreteľnú predstavu o tom, ako s osobnými údajmi narábame a aké práva môžete využiť na ich ochranu. V prípade, že Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní našou spoločnosťou vyvstanú akékoľvek otázky, radi Vám na ne odpovieme. Za týmto účelom veľmi radi prijmeme Vaše podnety. 

V tejto súvislosti sa tak môžete na nás obrátiť využitím e-mailovej adresy: martin.katrencik@markat.sk resp. aj písomne na adresu našej spoločnosti.

 1. Zároveň si vyhradzujeme právo tieto pravidlá zmeniť (a to najmä v prípade potreby uvedenia nového/nových účelov spracúvania Vašich osobných údajov a tiež v prípade zmien platnej právnej úpravy v oblasti spracúvania osobných údajov).

V tomto prípade Vás na zmenu pravidiel upozorníme, a to v dostatočnom predstihu.

MARKAT s.r.o.


POVERENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY VÝKONOM DOHĽADU NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV


podľa čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti s ust. § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

(ďalej iba „Poverenie“) 

MARKAT s.r.o.

so sídlom: Cabaj 774, 951 17  Cabaj-Čápor

IČO: 46 798 170

zastúpená: Ing. Martin Katrenčík, konateľ, +421 905 304 418, martin.katrencik@markat.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 32396/N

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle čl. 37 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  v spojitosti s ust. § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) poveruje

Ing. Lucia Katrenčíková

bytom: Cabaj 774, 951 17, Cabaj-Čápor

dátum nar.: 19.08.1984

E-mail: lucia.katrencikova@markat.sk

Mobil: 0905 677 441

(ďalej len „Zodpovedná osoba“)

ako zodpovednú osobu za výkon činností súvisiacich s ochranou osobných údajov. 

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať pre Zodpovednú osobu vhodné podmienky na plnenie jej úloh, ako aj vynaložiť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí v oblasti ochrany osobných údajov primeraným spôsobom.
 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby Zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh nedostávala od neho žiadne osobitné pokyny. Prevádzkovateľ ju nesmie odvolať alebo postihovať za výkon úloh, ktoré plní ako Zodpovedná osoba.
 2. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu Prevádzkovateľa.
 3. Zodpovedná osoba nesmie byť spoločníkom alebo akcionárom Prevádzkovateľa, členom štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo prokuristom Prevádzkovateľa. Zároveň nesmie v organizačnej štruktúre Prevádzkovateľa zastávať funkciu manažéra ľudských zdrojov, projektového manažéra a/alebo správcu IT systémov. 
 4. Zodpovedná osoba berie na vedomie, že je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 38 ods. 5 Nariadenia a ust. § 45 ods. 5 Zákona. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety naďalej trvá aj po zániku Poverenia bez obmedzenia, čo Zodpovedná osoba berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

II.

Úlohy zodpovednej osoby

 1. Zodpovedná osoba je povinná vykonávať svoje úlohy vyplývajúce jej z Nariadenia, Zákona, tohto poverenia a interných predpisov Prevádzkovateľa s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. Zodpovedná osoba vyhlasuje, že má všetky potrebné odborné znalosti v oblasti práva  a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a zároveň má všetky predpoklady na to, aby mohla riadne plniť úlohy zodpovednej osoby podľa Nariadenia, Zákona a interných predpisov Prevádzkovateľa.
 2. Zodpovedná osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zodpovednej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia úloh zodpovednej osoby a zároveň na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom zverejňuje jej kontaktné údaje v rozsahu pracovnej korešpondenčnej adresy, emailovej adresy a telefónneho čísla. Zodpovedná osoba zároveň vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v oblasti ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
 3. Zodpovedná osoba vyhlasuje, že je oboznámená s Nariadením, Zákonom a ostatnými právnymi predpismi a internými predpismi Prevádzkovateľa potrebnými na plnenie úloh zodpovednej osoby, čo potvrdzuje svojím podpisom.
 4. V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Zodpovednej osoby ukáže ako nepravdivé alebo Zodpovedná osoby nesplní svoje úlohy a povinnosti s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, je povinná nahradiť Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s porušením týchto povinností Zodpovednou osobou.
 5. Po skončení účinnosti Poverenia je Zodpovedná osoba povinná vykonať všetky nevyhnutné opatrenia a neodkladné úkony na ochranu práv, oprávnených záujmov, dobrého mena a povesti dotknutých osôb a Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľ neurobí iné opatrenia. O prijatých opatreniach a vykonaných úkonoch je povinná Prevádzkovateľa bezodkladne informovať.
 6. Zodpovedná osoba je na základe tohto poverenia povinná vykonávať všetky úlohy podľa čl. 39 Nariadenia a ust. § 46 Zákona, a to najmä: 
 1. poskytovať informácie a poradenstvo Prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi a zamestnancom Prevádzkovateľa,
 2. monitorovať súlad prevádzaných činností s právnou úpravou, 
 3. na požiadanie poskytnúť poradenstvo a vypracovať stanovisko, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov,
 4.  spolupracovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) pri plnení svojich úloh,
 5. plniť úlohu kontaktného miesta pre Úrad.
 6. Zodpovedná osoba je povinná plniť aj ďalšie úlohy a povinnosti, pričom Prevádzkovateľ musí dbať na to, aby ďalšie úlohy nekolidovali s jej činnosťou ako Zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba najmä:
 1. zúčastňuje sa schôdze vyššieho a stredného manažmentu Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľ nerozhodne inak,
 2. zúčastňuje sa rozhodovania najvyšších orgánov Prevádzkovateľa s dopadom na spracúvanie osobných údajov, ak Prevádzkovateľ nerozhodne inak,
 3. zúčastňuje sa dodatočných školení určených Prevádzkovateľom,
 4. bezodkladne upozorní Prevádzkovateľa na každé jeho rozhodnutie, ktoré môže mať nepriaznivý dopad na ochranu osobných údajov,
 5. bezodkladne upozorní Prevádzkovateľa, ak sa pri plnení svojich úloh dostane do konfliktu záujmov,
 6.    bezodkladne bude konzultovať s Prevádzkovateľom akýkoľvek bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov a poskytne Prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

III.

Záverečné ustanovenia

 1. Toto Poverenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia poverenia Zodpovednou osobou.
 1. Toto Poverenie stráca účinnosť písomným odvolaním Poverenia Prevádzkovateľom, ktoré bude Zodpovednej osobe doručené na jej adresu uvedenú v záhlaví Poverenia, alebo písomnou výpoveďou Poverenia Zodpovednou osobou, ktorá bude doručenou na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví Poverenia.
 2. Ak niektoré ustanovenia Poverenia nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Poverenia. 
 3. Poverenie je vyhotovené v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno (1) vyhotovenie dostane Prevádzkovateľ a jedno (1) vyhotovenie dostane Zodpovedná osoba. 

……………………………………………

            MARKAT s.r.o.

       zast. Ing. Martin Katrenčík, konateľ 

Prijímam toto Poverenie s cieľom výkonu úloh, ktoré mi vyplývajú z čl. 39 Nariadenia a ust. § 46 Zákona.

…………………………………………

            zodpovedná osoba

Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS